A Molokan woman in the South Caucasus,
c. 1865. From V. V. Vereshchagin,
Dukhobortsy i Molokane v Zakavkaze,
Shiity v Karabakhe, Batchi i Oshumoedy
v Srednei Azii, i Ober-Amergau v Gorakh
Bavarii (Moscow, 1900), page 27.
Back to Breyfogle